Pau Peris

Perfil Professional

Sóc una persona treballadora, meticulosa i empàtica que disposa d’experiència contrastada en la comprensió i gestió indistinta de les dues àrees dels projectes tecnològics, tècnics i de negoci. Gaudeixo la gestió dels reptes tecnològics on cal subsanar els requeriments i característiques del software dins un espai de temps i pressupost tancat. També m'agrada prendre la responsabilitat de liderar el creixement i desenvolupament de productes així com la gestió de clients. Per altre banda gaudeixo del contacte diari amb la tecnologia i l'equip d'enginyers. Així doncs, em trobo realment còmode en la gestió d'equips i projectes, preocupant-me i assegurant les prioritats dels projectes, el calendari d'entregues i validant el resultat final. M'agrada ajudar a les persones i els membres de l'equip de treball, col·laborant en el seu creixement tècnic i professional, en ocasions esdevenint el seu mentor.

La meva experiència professional engloba des de petites a mitjanes empreses. Per el que respecte a l'àmbit tècnic, disposo d'un ampli bagatge en l'ús, gestió, configuració i implantació de sistemes GNU/Linux. Altrament, també posseeixo dilatada experiència en l'Enginyeria de Software Web utilitzant tecnologies com PHP, Symfony, MySQL/MariaDB juntament amb altres d'ús obligatori. El meu temps lliure m'agrada compartir-lo amb amics i també practicar algun dels meus esports preferits.

Actualment estic disponible per a projectes Freelance.

Contacta'm

Coneixements

Altres coneixements & característiques personals.

68%

Vendes i Gestió de clients

La meva experiència en aquesta matèria, recau principalment en la venda de projectes, gestió de la cartera de clients, captació i fidelització. Tant mateix, disposo d'experiència en la gestió de carteres de serveis corporatius i pressupostos. Per últim, també estic habituat a l'estimació de pressupostos i formalització de la venda final.

80%

Desenvolupament de Negoci & Producte

La experiència principal que posseeixo en aquesta àrea compren el desenvolupament i personalització de contractes d'arrendament de serveis d'enginyeria del software web, el seguiment d'abonaments periòdics i possibles reclamacions quan correspon. Per altre banda, disposo de sòlids coneixements en la detecció de necessitats no resoltes i la seva posterior transformació en requeriments i característiques per a la millora del software.

90%

Gestió d'equips i projectes

Disposo de coneixements sòlids en gestió de projectes, planificació i supervisió - utilitzant eines de suport com Redmine juntament amb el paradigma SCRUM - combinant la gestió d'equips a petita i mitjana escala. M'agrada ajudar en el creixement tècnic de companys junior, en ocasions esdevenint el seu mentor així afavorint la seva integració en l'equip i empresa. Per últim, disposo d'àmplia experiència en la validació de característiques i requeriments del software quan el cicle de desenvolupament arriba al seu fi, ja sigui contrastant la opinió del client o amb la documentació elaborada prèviament.

95%

Enginyeria del Software Web

Posseeixo amplia experiència en la obtenció i posterior elaboració de la documentació de requeriments del software juntament amb l'estudi de les incipients etapes de desenvolupament per la implementació de productes de mínims que cobreixin les principals necessitats de clients. també soc fort en disseny arquitectònic del software, desenvolupament, testing i correcció d'errors. Així mateix, la meva pràctica també avarca el disseny d'interfícies prenent les recomanacions en User Xperience Design com estàndards de facto. Les tecnologies principalment emprades en els projectes que participo són: PHP, Symfony, CSS, HTML, Javascript, MySQL and GNU/Linux.

80%

Git & Subversion

En els projectes de desenvolupament de software, l'ús de sistemes de control de versions és essencial sobretot si es treballa en equip. En aquesta matèria acostumo a treballar amb Git del qual posseeixo avançat coneixements a nivell d'usuari. Tant mateix, com a conseqüència de la meva etapa inicial en el món del desenvolupament de software posseeixo amplia experiència en la gestió de codi a través de Subversion.

60%

XML & XSLT

En en menor grau però també disposo d'experiència en el disseny i processat de fitxers XML per emmagatzemar informació útil, juntament amb l'adquisició de les seves dades a través d'expressions XPATH. Així doncs, complemento aquests coneixements amb la transformació de fitxers XML principalment en documents HTML per mitjà de llenguatge XSLT.

90%

GNU/Linux & Bash

Soc usuari intensiu de GNU/Linux des de fa 17 anys, així em considero un usuari avançat. El meu sistema operatiu d'ús diari i al mateix temps distribució de GNU/Linux preferida és GNU/Gentoo Linux de la qual soc usuari des de que va sortir la primera versió beta 14 anys enrere. Algunes de les tasques que estic molt habituat a realitzar són: configuració i compilació del kernel, configuració i compilació íntegre del sistema operatiu, configuració i implantació de serveis com Nginx, Apache, FTP, SSH/SFTP, SMTP i IMAP/POP, MySQL, Samba i LDAP com a Controlador de domini primari, etc. També tinc amplia experiència implementant scripts Bash basics.

75%

SMTP & IMAP/POP

Durant els últims 4 anys he implementat i gestionat un servidor de correu electrònic professional principalment a través de les tecnologies Postfix sobre MySQL, Courier amb seguretat SSL, IMAP i SASL. Òbviament, reforçant la implementació mitjançant TLS, SPF, DKIM, Amavisd-new, SpamAssassin i ClamAV assegurant així els fluxos d'entrada i sortida de la comunicació. Per complementar el servei vaig integrar el software cloud GPL ownCloud juntament amb un portal webmail a través Roundcube entre altres.

Currículum

Formació acadèmica & Experiència Professional.

Formació Acadèmica

Curs d'ASP & .Net (3 mesos)

Curs de 3 mesos de duració orientat a l'aprenentatge dels elements basics de les tecnologies Microsoft ASP i Microsoft .Net.

ESF Escuela de Formación Superior

2010

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Carrera universitària d'enginyeria tècnica especialitzant-me en informàtica de sistemes. La seva correspondència MECES equival al Nivell 2 mentre que l'equiparació EQF és de Nivell 6.
Fes click aquí per descarregar el Certificat de correspondència.

C.F.G.S. en Administració de Sistemes Informàtics

Cicle Formatiu de Grau Superior orientat a l'aprenentatge de l'administració de sistemes informàtics juntament amb els conceptes basics de programació.

Escola del Treball de Barcelona

2003 - 2005

First Certificate in English, Universitat de Cambridge

Certificat de coneixement de la llengua estrangera anglesa, proporcionat per la Universitat de Cambridge que acredita el Nivell B2 dins el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

University of Cambridge

2002

Proves d'Accés a la Universitat

Superació amb una nota de 6 sobre 10 de les probes PAU que permeten l'accés a la universitat pública.

Proves d'Accés a la Universitat

2000

Batxillerat Tecnològic

Certificat acadèmic que s'atorga al superar els estudis que en aquest cas acrediten coneixements tècnics previs als estudis universitaris.

Escola Pia Nostra Senyora

1997 - 2000

E.S.O. (3er i 4rt)

Certificat acadèmic que garanteix la superació dels estudis obligatoris per alumnes d'entre 14 i 16 anys.

Escola Pia Santa Anna

1995 - 1997

E.G.B.

Primer certificat que acredita la superació de la primera etapa d'estudis obligatoris, per alumnes de 14 anys .

Col·legi Públic l'Estel

1995

Experiència Professional

Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona

Professor de les pràctiques de laboratori de l'assignatura Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes del Grau en Empresa i Tecnologia.
Aquestes pràctiques consisteixen en la resolució d'exercicis d'empresa i comptabilitat, per part de l'alumne, per mitjà de la implementació de Macros i codi VBA sobre Fulls de càlcul de Microsoft Excel.
Les meves responsabilitats principals son:
 • Explicació de les tasques a realitzar durant les classes de pràctiques de laboratori.
 • Suport a l'alumnat orientat a la correcta comprensió dels enunciats dels exercicis.
 • Suport tècnic en relació a la comprensió de la sintaxi VBA i la implementació de la lògica de programació.
 • Correcció i puntuació de les pròpies pràctiques de laboratori.

UAB

Professor Associat

2016 - 2017

Professor del Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

Mestre de les següents especialitats al primer i segon curs de DAW:
 • Mòdul 4 - Llenguatge de marques i Sistemes de Gestió d'Informació, a primer de DAW.
 • Mòdul 7 - Desenvolupament Web en entorn servidor, a segon de DAW.
 • Mòdul 8 - Implantació d'aplicacions Web, a segon de DAW.
 • Tutor i part del jurat en l'avaluació del projecte de final de cicle d'alumnes de segon de DAW.

IES Joan d'Àustria

IES Joan d'Àustria

Septembre 2015 - Juliol 2016

Fundador, CEO & Enginyer del Software Web (Especialitzat en Symfony i PHP)

Responsable de les següents tasques corporatives:
 • Gestió de comptes, patrimoni, pressupostos i despesa empresarial.
 • Gestió de la cartera de clients, captació i fidelització.
 • Elaboració i personalització de contractes d'arrendament de serveis.
 • Elaboració de pressupostos i formalització de la venta final.
 • Seguiment d'abonaments periòdics i reclamació.
Responsable de les següents tasques tècniques i d'enginyeria del software:
 • Elaboració d'anàlisi de requeriments i situació de partida.
 • Disseny del software.
 • Gestió, planificació i seguiment dels projectes (Redmine + SCRUM).
 • Gestió d'equips d'enginyers i programadors informàtics.
 • Mentor per a noves contractacions i incorporacions a l'equip de desenvolupadors.
 • Implementació del software (Symfony, PHP, SQL, Javascript, HTML, CSS).
 • Testing i correcció d'errors.
 • Validació de funcionalitats contrastant amb la documentació del projecte o amb client final.
 • Implantació de la implementació final.
Responsable de les següents d'administració de sistemes informàtics:
 • Implantació i configuració remota del software en servidors GNU/Linux mitjançant SSH.
 • Implantació i gestió del controlador de domini principal mitjançant Samba i LDAP.
 • Gestió de repositoris Git privats.
 • Gestió de serveis web sobre Nginx i Apache.
 • Implantació de la infraestructura de servidor de correu electrònic SMTP, IMAP sobre Postfix, Courier, SASL, TLS, MySQL, Amavisd-new, SpamAssassin, SPF, DKIM tot complementat amb solucions Webmail.
 • Implementació de sistemes de backup per servidors de correu electrònic (Màquina de correu electrònic esclau), bases de dades MySQL (Scripts Bash amb taques Cron) i del Sistema Operatiu complet (Scripts Bash fent ús de rsync).

Webeloping

2012 - Actualment

Director de les tecnologies de la informació (CTO) de l'equip de desenvolupament extern del CMS i portals web de La Salle

Persona física per compte pròpia en col·laboració amb Fraybbon:
 • Director de les tecnologies de la informació (CTO) de l'equip de desenvolupament extern del CMS i portals web www.salleurl.edu, alumni.salleurl.edu i www.salleurl.nl.
 • Director i enginyer del projecte que consistia en la implementació d'un software web a mida, modular, multi site, multi idioma, escalable i altament configurable que permetés gestionar el contingut acadèmic de La Salle i publicar-lo al seu portal web. D'aquesta forma, el software desenvolupat mitjançant PHP, Symfony2, Doctrine, SQL, HTML, Javascript i CSS era capaç de crear il·limitades webs, cadascuna associada al seu domini, on publicar la informació emmagatzemada en el sistema d'estudis de La Salle.
 • Elaboració de l'anàlisi de requeriments, estudi de la situació i entorn de partida inicial.
 • Disseny del software.
 • Gestió, planificació i seguiment dels projectes (Redmine + SCRUM).
 • Administrador dels sistemes informàtics.

La Salle

Self-Employed

Agost 2011 - Septembre 2012

Co-Fundador, Enginyer del Software & Administrador dels sistemes informàtics.

Emprenador treballant en l'aplicació web d'ofertes d'oci Cosmofertas per Costa Rica:
 • Gestió, planificació i seguiment del projecte.
 • Gestor i desenvolupador de producte.
 • Enginyer del Software Web sobre PHP i CodeIgniter.
 • Administrador dels sistemes informàtics allotjats a Amazon EC2.
 • Implantació d'un sistema de correu massiu mitjançant Sendmail, MySQL i la personalització del software d'enviament de correus massiu PHPList.

Pau Peris

Entrepreneur

Juliol 2011 - Agost 2011

Enginyer del software i administrador dels sistemes informàtics.

La següent, és una llista de les tasques desenvolupades:
 • Implementació de la web corporativa mitjançant PHP pla i Smarty.
 • Administrador dels serveis corporatius de correu electrònic, usuaris corporatius, servei web (intranet i públic), servidor d'arxius interns (Samba), sincronització de servidors MySQL, còpia de seguretat per mitjà d'scripts Bash i rsync. Tots ells basats en entorns GNU/Linux.
 • Administrador de les comptes d'usuaris sobre entorns GNU/Linux i del servidor de domini secundari mitjançant Active Directory sobre Microsoft Windows Server 2000.

C3PO S.A.

Septembre 2010 - Septembre 2011

Membre de l'equip d'enginyers web del portal Ofertix. Programador PHP de Frontend i Backend.

Les meves tasques principals consistien en corregir errors a la web d'Ofertix i implementar noves característiques al seu Backoffice. La següent, és una llista de les tasques desenvolupades:
 • Desenvolupament frontend i backend utilitzant el paradigma MVC mitjançant PHP i Symfony1.x en entorns GNU/Linux.
 • Les tasques principals són les de la implementació del frontend i backoffice d'Ofertix mitjançant els llenguatges SQL, PHP, JavaScript (jQuery, Prototype & ExtJS), HTML i CSS utilitzant Subversion com el sistema de control de versions. Per a l'abstracció de la base de dades sobre Symfony es feia ús del ORM Doctrine1.
 • Disseny i implementació del DataWareHouse d'Ofertix que emmagatzemava snapshots complets de la base de dades amb la informació original del portal web. La tasca s'implementa mitjançant SQL i tasques Symfony per a la introducció i tractament de la informació a emmagatzemar.
 • Implementació Frontend i Backend del Backoffice d'estadística sobre el DataWareHouse anterior mitjançant PHP, Symfony1.x juntament amb les llibreries Open Flash Chart2 i PHPExcel.

Ofertix

Octubre 2009 - Septembre 2010

Membre de l'equip de desenvolupadors del projecte de software lliure eyeOS.

Les meves tasques principals consistien en la correcció d'errors i implementació de noves característiques i aplicacions mitjançant PHP, Javascript, CSS juntament amb el framework i toolkit propi eyeOS. La següent, és una llista de les tasques desenvolupades:
 • Disseny CSS i desenvolupament de noves aplicacions eyeOS.
 • Disseny CSS i desenvolupament d'aplicacions eyeOS per al projecte de La Generalitat de Catalunya, Cita prèvia sobre PHP.
 • Solució in situ d'incidències derivades de la implantació d'eyeOS per a escoles. Concretament al Centre Educatiu Jacint Verdaguer, Sant Sadurní d'Anoia.
 • Gestió de la documentació tècnica de la pàgina wiki http://wiki.eyeos.org.
Disposo d'una carta de recomanació signada per el CEO Pau Garcia-Milà Pujol com a conseqüència dels bons serveis prestats en la meva etapa a eyeOS. Fes click aquí per descarregar-la.

eyeOS

Desembre 2008 - Desembre 2009 Carta de recomanació signada

HelpDesk & Programador PHP.

El meu rol principal consistia en resolució d'incidències a nivell Helpdesk i també d'incidències dels sistemes informàtics de la pròpia empresa. A continuació es descriuen alguns dels objectius principals:
 • Solució d'incidències a clients externs (SonicWalls de Bonpreu), per mitjà de connexions del tipus VPN juntament amb el servei MS. Terminal Server.
 • Administració d'usuaris amb MS. Active Directory.
 • Supervisió d'equips mitjançant infraestructures amb Nagios.
 • Instal·lació i configuració de màquines virtuals mitjançant VMware.
 • Implementació esporàdica de butlletins electrònics per a la web http://evangeli.net i programació de tasques d'enviament mitjançant el programador de tasques Cron de GNU/Linux i scripts Bash.
 • Gestió i solució d'incidències internes per mitjà de Mantis, Bugzilla i Launchpad.

Nextret

Septembre 2008 - Desembre 2008

Administrador de sistemes informàtics i Programador Web.

Únic responsable del manteniment de la xarxa interna de l'empresa i del seu sistema informàtic. Resolució d'incidències i reparació d'equips a nivell hardware i software.

Máquinas Plásticas Maestre

Febrer 2007 - Septembre 2007

Tècnic informàtic.

Les meves tasques principals consistien en reparar i muntar equips informàtics domèstic, hardware i software. També implantava i configurava in situ xarxes LAN amb d'accés a Internet.

BEEP

BEEP Informática

2004 - 2005

Projectes

Aquests són alguns dels projectes íntegrament desenvolupats per mi.

Toby Coach, fotografia

Toby Coach

Aplicació web d'ús gratuït, orientada a la gestió professional de processos i sessions de coaching i psicoteràpia. Actualment es troba en procés de desenvolupament.

WinBase, Aplicació Web

WinBase

Aplicació web orientada al e-learning gamificat per a impartir formació teòrica als treballadors de KPMG Madrid.

Track To Safety, Aplicació Web

Track To Safety

Aplicació web orientada al e-learning gamificat per impartir formació teòrica als conductors de ferrocarrils empleats per l'empresa Lander.

Todevise, Aplicació Web

Todevise

Plataforma per a la venda de productes únics i d'alta qualitat, elaborats artesanalment. Implementada amb PHP, Symfony2, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript i JQuery.

Benetton United Dreams Campaign screenshot

Benetton

Campanya United Dreams 2015 per a la corporació Benetton. Creat a través d'una API REST pròpia amb PHP, Symfony2, MySQL, HTML5, CSS3 i AngularJS.

Nestlé Kit Kat homepage 2015

Nestlé Kit Kat

Pàgina oficial de Nestlé Kit Kat (2015). Creat a través d'una API REST pròpia amb PHP, Symfony2, MySQL, HTML5, CSS3 i AngularJS.

Contacta'm

Pots escriure'm o trucar-me. Saber de tu és sempre un plaer.

Si vols compartir amb mi qualsevol qüestió o idees sobre qualsevol àmbit, no dubtis en contactar-me ja sigui via correu electrònic o via telefònica. Sempre em trobaràs predisposat :)